ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

เมืองที่โทกุงาวะ อิเอะยะสุเติบโตและเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมา

โทกุงาวะ อิเอะยะสุกับประวัติศาสตร์ของซุนปุ

ในช่วงเวลาประมาณ 1,190 ปีนับแต่ ค.ศ. 680 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 1869 พื้นที่ใจกลางเมืองชิซึโอกะในปัจจุบันเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในชื่อเมือง “ซุนปุ” ปัจจุบันก็ยังคงมีความเจริญในฐานะเมืองเอกของชิซึโอกะ แต่ที่นี่เคยรุ่งเรืองกว่านี้ โดยเฉพาะในสมัยสงครามกลางเมืองและสมัยเอโดะ

ซุนปุในสมัยสงครามกลางเมืองเคยอยู่ใต้การปกครองของอิมะกะวะ ช่วงที่โทกุงาวะ อิเอะยะสุเติบโตที่ซุนปุตั้งแต่อายุ 8 ถึง 19 ปี ได้สร้างชื่อเสียงเอาไว้อย่างมากในยุคสงครามกลางเมือง ในปี ค.ศ. 1601 อิเอะยะสุได้สร้างเส้นทางสายโทไคโดขึ้น และในปี ค.ศ. 1603 เขาได้สถาปนาตนขึ้นเป็นโชกุนก่อตั้งรัฐบาลทหารเอโดะซึ่งนั่นนับเป็นจุดเริ่มต้นของสมัยเอโดะ ในปี ค.ศ. 1605 อิเอะยะสุมอบตำแหน่งโชกุนให้กับฮิเดทะดะ และในปี ค.ศ. 1607 เขาได้กลายเป็นผู้กุมอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงในฐานะ “โอโกโชะ (อดีตโชกุน) แห่งซุนปุ” อยู่ที่ปราสาทซุนปุ

โอโกโชะ (อดีตโชกุน) โทกุงาวะ อิเอะยะสุแห่งปราสาทซุนปุเป็นผู้วางระบบต่างๆ ในประเทศ เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เช่น ยุโรป ทำให้เมืองซุนปุพัฒนาขึ้นจนเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรถึง 120,000 คน ในตอนนั้นที่นี่เป็นเมืองใหญ่เทียบได้กับเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) เลยทีเดียว

เมื่อสิ้นสุดสมัยเอโดะที่ยาวนานถึง 265 ปี ญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่สมัยเมจิและกลายเป็นประเทศสมัยใหม่ เมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ชิซึโอกะ” และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

สวนปราสาทซุนปุ

Photo Tour

ภาพถ่ายของเมืองชิซึโอกะจากท้องฟ้าจะเห็นภูเขาคุโนซังและนิฮงไดระตั้งอยู่บนที่ราบใกล้ชายฝั่ง
พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำอะเบะที่ทำให้เกิดที่ราบภายในเมืองชิซึโอกะและสันเขาอะเบะซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุเมะงะชิมะแหล่งออนเซ็นอันเลื่องชื่อ
ปากน้ำของแม่น้ำอะเบะที่ทำให้เกิดที่ราบภายในเมืองชิซึโอกะ ท่านสามารถชมนกป่าได้ที่นี่
ห้องที่สร้างขึ้นจำลองแบบห้องเรียนของโทกุงาวะ อิเอะยะสุในวัยเยาว์ ห้องจริงได้รับการเก็บรักษาไว้ในวัดรินไซ
เส้นทางสายโทไคโดที่โทกุงาวะ อิเอะยะสุเป็นผู้สร้าง ซึ่งเป็นจุดพักระหว่างทางมาริโกะ
เส้นทางสายโทไคโด เส้นทางสายหลักที่โทกุงาวะ อิเอะยะสุสร้างขึ้น ตรงนี้คือสันเขาซัตตะซึ่งในอดีตเป็นบริเวณลาดชันยากต่อการสัญจร ทว่าในปัจจุบันได้กลายเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีทิวทัศน์อันงดงามที่สุดในภูมิภาคโทไค
ปัจจุบันภาพเหมือนโทกุงาวะ อิเอะยะสุถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์คุโนซังโทโชกู

Page Top ↑